Invitație la achiziția de echipamente pentru producerea de beton - Global Residence

Invitație la achiziția de echipamente pentru producerea de beton

Home > Blog > Invitație la achiziția de echipamente pentru producerea de beton

Nov 10,2020 Globa Residence 0 comments

S.C. A-Con Adi Construct S.R.L.
Bucuresti, sector 1, sos. Chitilei, nr. 88
CUI: 15247123, J40/12230/2015

Către,
 
TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
 
 

ANUNT PROCEDURA COMPETITIVA
(cf. ORDINULUI Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.284 din din 8 august 2016)
pentru atribuirea contractului de servicii consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului,
pentru proiectul POR 2014 – 2020
“Modernizare A-CON ADI CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente pentru producerea de beton”

Informatii generale privind solicitantul

Denumire solicitant: A-CON ADI CONSTRUCT SRL

Sediul social: București, sector 1, sos. Chitilei, nr. 88

Sediu secundar (puncte de lucru): Oras Baicoi, jud Prahova, tarlaua 95, parcela 1902/3

Adresa investitie: Oras Baicoi, jud Prahova, tarlaua 95, parcela 1902/3

Persoana de contact: Mihaela Bălăceanu

Mijloace de comunicare: telefon: 0724 588 680 și/sau e-mail: office@global-residence.ro

Informații privind procedura de achizitie:

Procedura de achiziție: Procedura competitivă aplicabilă solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexa la Ordinul nr. 1284/2016

Obiectul: Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului, pentru proiectul POR 2014 – 2020: “Modernizare A-CON ADI CONSTRUCT SRL prin achiziția de echipamente pentru producerea de beton”.

Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 2 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Apelul de proiecte POR/846/2/2 (2.2-IMM Apel 2020).

Contractul de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului vizeaza:

  • Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri, respectiv:
  • Elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri în conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 2 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, a instrucțiunilor emise de către statul roman, instituțiile europene si de către autoritatea finanțatoare, precum si a cerințelor si înscrisurilor puse la dispoziție de către Solicitant.
  • Consultanță în domeniul managementului proiectului, respectiv:
  • consultanță pentru derularea procedurilor de achiziții conform prevederilor legale;
  • consultanță pentru realizarea cererilor de plată/ rambursare;
  • consultanță pentru elaborarea rapoartelor de progres, a notificarilor si/ sau a solicitărilor de acte adiționale la contractul de finantare etc

Locul de prestare a serviciilor: sediul prestatorului, sediul achizitorului si/ sau locul de implementare

Termen de realizare:

  • Consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri – Cererea de finanțare și planul de afaceri vor fi predate înainte de expirarea termenului până la care pot fi depuse Cererile de finanțare, conform Ghidului Solicitantului.
  • Consultanță în domeniul managementului proiectului – Durata de implementare a proiectului, dupa semnarea contractului de finantare.

Tip și durată contract: contract de servicii, durata contractului este de la semnarea acestuia și până în ultima zi de implementare a proiectului, dar nu înainte de data achitării contravalorii serviciilor prestate.

Valoarea estimată a contractului:

Valoarea estimată a contractului de servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri și consultanță în domeniul managementului proiectului este de 570.000 lei fara TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, prețul  contractului este ferm şi nu poate fi ajustat.

Data limită de depunere a ofertelor:  21.11.2020, ora 17.00

Ofertele se vor depune la sediul social al solicitantului din: București, sector 1, sos. Chitilei, nr. 88 sau prin e-mail la : office@global-residence.ro

Formalități care trebuie îndeplinite de operatorii economici in legătură cu participarea la procedura:

Operatorii economici trebuie sa îndeplinească toate cerințele prevăzute in Specificațiile tehnice aferente prezentei proceduri.

Specificațiile tehnice ce trebuie avute in vedere de potentialii ofertanti la elaborarea ofertei, precum și orice informații suplimentare referitoare la prezenta procedura, se pot solicita de la sediul social al solicitantului indicat anterior, sau prin e-mail: office@global-residence.ro.

10/11/2020

Cu stimă,

Administrator
Tomoiu Gabriela

Comment

Finanțare locuință